GINOP Plusz 3.2.1-21 pályázati felhívás támogatás folyósítása

GINOP Plusz 3.2.1-21 III. Ütem.

A támogatás folyósítása során az előlegigénylésnek szigorú szabályai vannak érvényben. Az előleg összege nem haladhatja meg a teljes megítélt támogatás 50%-át, és kizárólag a képzési költségek és szakmai megvalósítói költségek fedezésére igényelhető a vállalkozás kérelmére. A képzési támogatás kiszámításánál a foglalkoztatottak létszáma és a tanfolyami költségek alapján határozzák meg az előleg összegét, amely nem haladhatja meg a képzésre igényelt összeget. A végleges támogatási összeg elszámolása a projekt befejezésekor történik, és a fel nem használt összeget visszakövetelheti az illetékes hatóság. A támogatási előleget nem lehet befektetési célokra felhasználni, és az elszámoláskor a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell az esetleges kamatokról. A támogatás folyósítása a hatósági szerződés aláírását követő 15 napon belül történik. A továbbfoglalkoztatási kötelezettség része a projekt megfelelő teljesítése, és az előre meghatározott eredményességi célok elérése. A foglalkoztatási kötelezettség teljesítése nem függ a munkaviszony jellegétől, és az eredményességi feltételekkel összhangban áll.

GINOP+ 3.2.1 Pályázati előregisztráció

A Támogatás folyósítása

  1. Előlegigénylés

   1. Az előleg mértéke nem haladhatja meg a teljes megítélt támogatás maximum 50%-át, azonban előleg csak a képzési költség és szakmai megvalósítói költség támogatási összegéig nyújtható a vállalkozás kérelmére.
   2. A képzési támogatás kiszámításának alapja a támogatást igénylő munkáltató által képezni kívánt foglalkoztatottak létszáma (fő), függetlenül attól, hogy az egyes munkavállalók mennyi képzésben vesznek részt, amelynek összege nem haladhatja meg a kérelemben szereplő összes tanfolyami költséget. Minden résztvevő után a megemelt (350 ezer forintos) egy főre jutó max. képzési költséggel állapítjuk meg a képzési támogatás mértékét függetlenül attól, hogy az adott résztvevő / a vállalat jogosult-e a megemelt képzési keretre.
   3. Abban az esetben, ha a tanfolyami költségek és a kérelemben megadott információk alapján egyértelműen megállapítható, hogy az 1 főre eső képzési költség nem éri el a hirdetményben szereplő 350.000 forintos maximum korlátot, a ténylegesen számított képzési költség alapján kerül utalásra az előleg összege úgy, hogy az nem haladhatja meg a kérelmező által a kérelemben a képzésre igényelt összeget.
   4. A végleges névsor(ok) alapján a támogatási program végén kerül elszámolásra a valós támogatási összeg, amely eredményezheti azt, hogy magasabb támogatás kerül megállapításra, és az elszámolás végén a fel nem használt összeggel az illetékes kormányhivatal visszafizetési felhívással fog élni. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. § (6) értelmében, ha a

    visszafizetési kötelezettség a támogató saját érdekkörében felmerülő okból keletkezett, a támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes, minden egyéb – indokolt – esetben ügyleti kamat vagy késedelmi kamat kerül felszámításra.

   5. A pályázók a pontos képzési támogatási összeget meg tudják állapítani a pályázat benyújtása előtt és a tényleges névsorok rendelkezésére állásakor, a Hirdetmény mellékletét képező „Képzési támogatási összeg számoló” Excel tábla segítségével, mely a https://www.munka.hu/ oldalról letölthető. Abban az esetben, ha egy adott személy több képzésben is részt vesz, a képzési támogatás keretében számított előleg szempontjából egy főnek minősül.

   6. Előleg kifizetésére a hatósági szerződést megkötését követő 15 napon belül kerül sor.
   7. A támogatási előleget nem lehet lekötni, befektetési célból felhasználni, az előlegen realizált kamat kizárólag banki látra szóló kamat lehet. Erről a kedvezményezett a záró elszámoláskor nyilatkozik.
  2. Kifizetéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók

   1. A hatósági szerződés szerinti képzési program befejezését követő 90 napon belül a munkaadó az elszámolható költségekről elszámolást köteles benyújtani. A kormányhivatal az elszámolás elfogadását követő 15 napon belül a munkaadó hatósági szerződésben megjelölt bankszámlájára történő átutalással folyósítja az utólagos elszámolással nyújtott támogatás elszámolás alapján elfogadott összegét.
   2. A Hirdetmény 15.1. e) pontjával összhangban a képzési költség elszámolását követően kerül meghatározásra a költségtípusok pontos értéke, amely eredményezheti azt, hogy magasabb támogatás kerül megállapításra, és az elszámolás végén az illetékes kormányhivatal visszaköveteléssel fog élni.
   3. A munkaadó a jogalap nélkül folyósított támogatás összegét a kormányhivatal visszafizetésre kötelező közigazgatási döntése alapján, az abban megjelölt határidőben, és az ott meghatározott feltételek szerint –– a felróhatóság vizsgálata, és hátrányos jogkövetkezmények (ügyleti kamat felszámítása) nélkül –– köteles visszafizetni.
   4. A bértámogatás utólagosan, havi elszámolásban kerül kifizetésre bérjegyzék és képzési jelenléti ív alapján. A beküldendő dokumentumok listáját a Hirdetmény 22. pontja tartalmazza. A bértámogatás igénylése opcionális.
GINOP+ 3.2.1 Pályázati előregisztráció

A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségek állnak fenn?

A vállalkozások részére megítélt támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás, azaz visszatérítendő támogatásnak minősül azzal, hogy a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – a képzések befejezését követő naptól számított 180. napon mért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

A feltételesen vissza nem térítendő támogatás az eredményességmérési feltételként meghatározott továbbfoglalkoztatásra vonatkozó alábbi vállalások nem teljesítése esetén a nem teljesítés mértékének arányában visszakövetelésre kerül.

  1. Eredményességmérési feltételek

   Az eredményesség méréséhez a Hirdetmény 18. pontjában foglaltak szerint kell adatot szolgáltatni.

   A támogatást igénylő vállalja, hogy az adott munkavállaló utolsó képzési alkalmát követő naptól számított legalább 180. napon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalót foglalkoztatja.

   Eredményességmérési szempont

   A vissza nem térítendő támogatássá való alakulás az eredményességi mérési szempont alapján

   A vissza nem térítendő támogatássá alakuló támogatás mértéke a teljes támogatási összeg

   arányában (%)

   Képzésben résztvevők továbbfoglalkoztatása

   90 %=<x

   100 %

   80 %<=x<90 %

   75 %

   70 %=<x <80%

   50 %

   <70%

   0 %

   Hirdetmény 4.1. b) pontja szerinti esetben (magas energiaintenzitású ágazatban működő, 1 lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalatok

   esetén)

   A vállalat fő TEÁOR-ja nem a jelen Hirdetmény 1.sz. táblázatában szereplő magas energiaintenzitású ágazatokhoz tartozik

   0 % a képzésben résztvevő továbbfoglalkoztatási arányától függetlenül.

   Azon vállalatok esetén, amelyek fő tevékenysége (fő TEÁOR) a Hirdetmény 4.1. b) pontjában rögzítettekkel összhangban a magas energiaintenzitású ágazatba tartozik, és a kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezett egy lezárt, beszámolóval alátámasztott, teljes üzleti évvel, további eredményességmérési feltétel, hogy az adott vállalat fő tevékenysége (fő TEÁOR) továbbra is a 4.1. pontban található 1.sz táblázatban felsorolt, magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatba tartozik. Ennek hiányában a támogatás teljes összege visszakövetelésre kerül ügyleti kamattal növelten, függetlenül a továbbfoglalkoztatás teljesítésének mértékétől.

   Számítás alapja:

   Vizsgált időszak

   Bázis hónap: A névsor benyújtásának időpontja.

   Eredményességmérés időszaka, amely a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama is: Az adott képzésben résztvevő munkavállaló utolsó képzési alkalmát követő naptól számított

   180. nap. Amennyiben egy adott meghirdetési szakaszban egy kérelemhez kapcsolódóan egy munkavállaló több képzésben vesz részt, akkor az adott munkavállaló utolsó képzésének utolsó napját követő naptól számított 180. nap. Minden képzésben részt vevő munkavállalóra vonatkozóan az előzőekben foglaltak szerint kell vizsgálni azt, hogy az adott munkavállaló foglalkoztatásban áll-e az eredményességi időszak végén.

   Vizsgált mutatók:

   A képzésben résztvevők közül foglalkoztatásban állók száma az eredményességmérési időszak végén (TFSZ)

   Megjegyzés: beleszámítandók azon képzésben résztvevők is, akik vis maior helyzet miatt

   (olyan mértékű elháríthatatlan, váratlan esemény következik be, melynek eredményeképpen

   munkavállalói felmondás vagy munkáltató működésével összefüggő felmondás következik be (9. számú melléklet) nem állnak foglalkoztatásban az eredményességmérési időszak végén.

   A képzésben résztvevők száma: azon foglalkoztatottak száma, akik részt vettek a képzés(ek)ben. (KRSZ)

   Továbbfoglalkoztatás aránya (TFA):

   • Számítás: TFA = (TFSZ / KRSZ) x 100, de legfeljebb 100%.
   • Mértékegység: %

   Példa: Egy adott cég esetében egy adott képzésben 20 fő munkavállaló vett részt. Az adott képzés befejezésének napjától számított 180. napon ezen foglalkoztatottak közül már 1 fő nem dolgozik a vállalatnál. A foglalkoztatása közös megegyezéssel szűnt meg [azaz nem vis maior ok miatt].

   TFA = (19/20) x 100 = 95%

   Az eredményességmérési szempontok teljesülésének vizsgálatához GINOP PLUSZ-3.2.1-51 Eredményességi elvárások rögzítése a képzésben résztvevők hatásvizsgálatához űrlap foglalkoztatási és képzési összesítő használata szükséges, amely a https://www.munka.hu/ oldalon elérhető.

   Amennyiben a munkáltató a továbbfoglalkoztatási időszak alatt jogutódlás nélkül megszűnik, úgy a teljes támogatási összeg visszafizetendő.

  2. Továbbfoglalkoztatási kötelezettség

   Az eredményességi feltételek mellett a munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a 100/2021. (II.27.) Korm.rendelet 41.§ (2) bekezdésében előírt foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló, munkaviszonyát. Illetve a támogatott munkavállaló munkaviszonyát a munkaadó a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem szünteti meg.

   Amennyiben a foglalkoztatásra irányuló jogviszony a képzés ideje alatt vagy azt követően, a képzés időtartamának legalább felével megegyező időn belül a munkaadó működésével összefüggő okból felmondással vagy közös megegyezéssel megszűnik, a támogatást meg kell szüntetni és vissza kell követelni az adott munkavállalóra vonatkozóan.

   A továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítése nem függ a foglalkoztatás jellegétől (teljes-, illetve részfoglalkoztatás is lehetséges).

GINOP Plusz 3.2.1-21 Hirdetmény

Felnőttképzési Intézmény

GINOP Plusz 3.2.1-21 előregisztráció

#Ginop321 #Ginop #Bértámogatás #Képzésitámogatás #Képzés #Modello #Felnőttképzés #Tanfolyam #Softskill #IKT #Szakmaiképzés #Nyelviképzés #Informatikaiképzés #Excelképzés #Ginop+ #Ginop+321 #Támogatásikérelem #150millió #15milliárd #Önállókérelem #Együtteskérelem #Támogathatóképzések #Támogatás #Pályázat #Pályázatiforrás #Válságtámogatás #Előleg #Előlegigénylés #Fontosinformáció #IIIütem #3ütem #Ginop+321IIIütem #Mikrovállalat #Kisvállalat #Középvállalat #Nagyvállalat